Opšti uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE
(u daljem tekstu „OUP“)

UVODNE ODREDBE

Prodavac REINGER d.o.o. je privredno društvo/preduzetnik osnovan u skladu sa pravom Republike Srbije, sa adresom sedišta u ul. Ive Lole Ribara 32a, 26314 BANATSKO NOVO SELO, matični broj 21271578, PIB 109942161, sa registrovanom delatnošću trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta, šifra delatnosti 47.91. Kontakt podaci (tel: 0621704494, e-mail: rakijamarket@gmail.com, web: www.rakijamarket.com) („Prodavac“)

Prodavac prodaje svoje proizvode i usluge Kupcima („Proizvodi“) putem svoje online prodavnice RAKIJA MARKET („Online prodavnica“).

Kupac je pravno lice, preduzetnik ili punoletno fizičko lice koje kupuje proizvode ili usluge preko Online prodavnice Prodavca („Kupac“).

Destilerija je proizvođač proizvoda koji se prodaju na online prodavnici.

PREDMET OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE

1.1 Ovim Opštim uslovima korišćenja i prodaje putem Online prodavnice bliže se određuju uslovi kupovine Proizvoda od strane Kupca korišćenjem Online prodavnice.

1.2 Pre izvršene kupovine putem Online prodavnice, Kupac izjavljuje da je pročitao i razumeo sve odredbe OUP, te da iste u potpunosti prihvata.

1.3 OUP su dostupni Kupcu u svakom momentu na internet stranici Online prodavnice RAKIJA MARKET, a ugovori koje Kupci zaključuju sa Prodavcem na osnovu prodaje Proizvoda preko Online prodavnice po osnovu ovih OUP mogu se zaključiti samo na srpskom jeziku.

CENE I NAČIN PLAĆANJA

2.1 Cene za Proizvode koji se prodaju putem Online prodavnice su izražene u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV), za prodaju koja se reguliše na teritoriji Republike Srbije. U slučaju kupoprodaje Proizvoda van teritorije Srbije, Kupac će dodatno biti obavešten o svim uslovima iste od strane Prodavca u skladu sa lokalnim propisima. Cene za Proizvode su dostupne Kupcima prilikom korišćenja Online prodavnice.

2.2 Istaknute cene, u zavisnosti od konkretnog Proizvoda, mogu uključivati i iznos troškova isporuke Proizvoda na adresu Kupca, što će biti izričito navedeno kod označavanje konkretne cene. U slučaju da cena za konkretni Proizvod ne uključuje iznos troškova isporuke, Kupac će o navedenom iznosu troška isporuke biti uredno obavešten pre izvršene kupovine.

2.3 Cene za Proizvode kao i cene i uslovi isporuke su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

2.4 Poručene Proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca, Kupac može platiti na više načina i to: 1) preko računa, 2) pouzećem, 3) online platnim karticama.

1. Plaćanje preko računa: Poručene Proizvode Kupac može platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Nakon plaćanja preko računa, Prodavac je u obavezi da potvrdi navedenu uplatu kroz odgovarajuću opciju u administratorskom panelu Online prodavnice.

2. Plaćanje pouzećem: Kod plaćanja pouzećem Kupac će cenu naručenih Proizvoda platiti u gotovini neposredno prilikom isporuke.

3. Online plaćanje platnim karticama

CENE I NAČIN PLAĆANJA

3.1 Poručivanje Proizvoda se vrši na sajtu Online prodavnice na način koji je definisan u sekciji pomoć/kupovina. U slučaju da Kupac ima nedoumica u vezi naručivanja Proizvoda putem Online prodavnice, može se obratiti Prodavcu za dodatne informacije putem gore navedenih kontakt podataka.

3.2 Poručivanje Proizvoda putem Online prodavnice mogu vršiti punoletna fizička lica, preduzetnici i pravna lica. Ovi OUP su sačinjeni u skladu sa propisima Republike Srbije, a u slučaju kupoprodaje sa inostranim elementom Prodavac je u obavezi da obavesti Kupca o svim uslovima takve kupoprodaje u skladu sa lokalnim propisima.

3.3 Slanjem Porudžbenice Kupac potvrđuje da je na jasan i razumljiv način pre kupovine i zaključenja ugovora obavešten od strane Prodavca o:

- osnovnim obeležjima proizvoda;

- adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;

- prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca;

- načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca;

- postojanju prava Kupca, potrošača u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, na jednostrani raskid ugovora (odustanak od ugovora) pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni;

- podršci koju Prodavac pruža Kupcu posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Kupac ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;

- vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;

- da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, samostalno dogovorom Ugovornih strana, odnosno ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora;

- da može da prepozna, pristupi, uskladišti i reprodukuje tekst ovih OUP, kao i podatke u vezi zaključenog ugovora;

- da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Porudžbenicu;

- da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku;

- da su OUP koje je Kupac pročitao i saglasio se sa istim pre zaključenja ugovora, sastavni deo ugovora između Prodavca i Kupca, a sa kojima je Kupac saglasan što potvrđuje slanjem Porudžbenice.

3.4 Odmah nakon slanja Porudžbenice, Kupcu će biti potvrđen prijem Porudžbenice koja sadrži prihvat ponude Kupca za zaključenje ugovora.

3.5 Porudžbenica povodom Proizvoda koje Prodavac primi od Kupaca putem Online prodavnice, su obavezujuće za Kupca. Slanjem porudžbenice od strane Kupca Prodavcu putem Online prodavnice, smatra se da je zaključen kupoprodajni ugovor za Proizvode, i to između Prodavca i Kupca. Takođe, slanjem porudžbenice od strane Kupca, Kupac prihvata obavezu plaćanja Proizvoda.

3.6 Pri poručivanju Proizvoda putem Online prodavnice, Kupac je obavešten i saglasan da može doći do razlike u izgledu konkretnog Proizvoda koji se naručuju prikazanih na računaru i mobilnom telefonu Kupca i stvarnog izgleda Proizvoda (usled reprodukovanja izgleda Proizvoda putem fotografije, grafike i slično).

NAČIN, USLOVI I ROKOVI ISPORUKE

4.1 Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljenih Proizvoda. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od ponuđenih načina plaćanja i ukoliko plaća platnim karticama ili preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe.

4.2 Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz Porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Prodavac zadržava pravo otkazivanja Porudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga.

4.3 Prodavac je u obavezi da izvrši Isporuku kupljene robe, a koju Prodavac ima na lageru, najkasnije u roku od 2 dana od momenta izvršene uplate, odnosno prijema Porudžbenice ukoliko se plaćanje vrši pouzećem. U slučaju da Isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene Isporuke robe (primera radi, troškove ležarine u magacinu Prodavca, isporuke na adresu Kupca, kurirske isporuke). Kao dokaz da je Isporuka neuspešna, Prodavcu će služiti zapisnik u kome će se navesti dan i čas kada je Isporuka trebala da bude izvršena i konstataciju zašto nije izvršena. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe.

4.4 Prilikom isporuke robe Prodavac je u obavezi da Kupcu dostavi odgovarajući račun i prateću dokumentaciju uz kupljene Proizvode. Kupac je u obavezi da potvrdi prijem Proizvoda potpisivanjem relevantnog dokumenta koji prati Isporuku Proizvoda. U slučaju da se radi o nematerijalnim dobrima ili uslugama koje se isporučuju elektronskim putem, dokaz može biti u formi elektronskih poruka i logova sa servera (npr. originalna poruka i log sa mail servera Prodavca ukoliko je usluga realizovana putem e-mail kanala, odnosno log sa web servera u slučaju da se usluga ili proizvod preuzimaju download-om sa sajta Prodavca)

4.5 Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni Proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.

4.6 Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa u kome mu je isporučen Proizvod, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

4.7 Uslovi dostave: Dostava se vrši kurirskom službom BEX po sledećim cenama:
do 2kg težine 450 din
od 2 do 5kg 650 din
od 5 do 10kg 800 din
od 10 do 20kg 1000 din
od 20 do 30kg 1300 din
od 30 do 50kg 1800 din

SAOBRAZNOST ROBE I REKLAMACIJE

5.1 Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na reklamaciju iste u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača. Prijava reklamacije se može izvršiti elektronskim putem slanjem reklamacije na e-mail rakijamarket@gmail.com ili telefonom za reklamacije 0621704494.

5.2 Prodavac je odgovoran za eventualnu nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača), odnosno od dana izvršene isporuke Proizvoda.

5.3 Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

5.4 U slučaju vraćanja Proizvoda i povraćaja sredstava Kupcu, delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo na način kako je izvršeno plaćanje. U slučaju povraćaja kupoprodajne cene Kupcu, Prodavac neće imati pravo na povraćaj iznosa koje je eventualno platio za usluge Ovlašećene platne institucije i Ovlašćene kurirske službe.

5.5 Prodavac je dužan da Kupcu potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

5.6 Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na Proizvodima isključivo uz odgovarajući račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije.

5.7 U slučaju da se ustanovi da proizvod ne odgovara kvalitetu propisanom zakonima Republike Srbije, sva odgovornost za stavljanje proizvoda u promet pripada Destileriji koja je proizvod proizvela I stavila u promet.

5.8 U slučaju Kupaca na koje se ne primenjuje Zakon o zaštiti potrošača, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima u vezi materijalnih nedostataka na Proizvodima.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA

6.1 Prema važećim propisima Republike Srbije, kod kupovine na daljinu Kupac (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane Kupca. Obrazac izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

6.2 U slučaju odustanka od ugovora, svi kupljeni proizvodi moraju biti vraćeni Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od slanja izjave o odustanku uz pripadajuću dokumentaciju (fiskalni isečak i račun-otpremnicu) i to primaocu: REINGER d.o.o., sa adresom u ul. Ive Lole Ribara 32a, 26314 BANATSKO NOVO SELO sa napomenom „Odustanak od ugovora“. Vraćanje proizvoda kupljenih putem Online prodavnice nije moguće u nekom od prodajnih objekata Prodavca već isključivo i samo na navdenu adresu.

6.3 Troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac.

6.4 Kupac je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

6.5 U slučaju odustanka od ugovora uplaćena sredstva će biti vraćena na račun Kupca najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

USLOVI KORIŠĆENJA ONLINE PRODAVNICE

7.1.1 Kupac korišćenjem Online prodavnice za kupovinu Proizvoda, potvrđuje sledeće:
- da je u potpunosti upoznat i da prihvata ove OUP,
- tačnost i potpunost navedenih podataka u postupku poručivanja robe odnosno podataka dostavljenih prilikom korišćenja Online prodavnice.

7.1.2 Kupac je u obavezi da dostavi Prodavcu, između ostalog, i sledeće podatke:
U slučaju Kupca fizičkog lica: Ime i prezime, email, broj telefona, prebivalište ili boravište (adresa, grad i poštanski broj) (obavezno),
U slučaju Kupca pravnog lica i preduzetnika: poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, adresa sedišta (adresa, grad i poštanski broj), matični broj, PIB, e-mail, broj telefona (svi podaci obavezni).

7.1.3 Kupac može biti svako punoletno fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i korišćenjem odnosno kupovinom preko Online prodavnice, Kupac izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji na kojoj sedište ima Prodavac.

7.1.4. Kupac je u obavezi da Prodavcu da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces poručivanja robe odnosno neophodne za vršenje kupovine preko Online prodavnice, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati Prodavcu, podležu uslovima ovih OUP.

7.1.5 Kupac koji se prijavljuje i koristi Online prodavnicu smatra se za potrebe ovih OUP ugovornom stranom.

7.1.6 Kupac ne sme da koristi Online prodavnicu u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom bilo kakvog oblika korišćenja Online prodavnice, Kupac ne sme kršiti ni jedan relevantni zakon/propis.

7.2 Podaci o ličnosti

7.2.1 Za potrebe kupoprodaje putem Online prodavnice Prodavac obrađuje određene podatke o ličnosti Kupaca na način i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno u nastavku teksta.

7.3 Intelektualna svojina i licenca

7.3.1 Online prodavnica je vlasništvo REINGER d.o.o. . Sva prava na Online prodavnici zadržava REINGER, koji ima ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu da koristi Online prodavnicu. REINGER omogućava Kupcu da koristi Online prodavnicu za potrebe kupovine Proizvoda preko istog.

7.3.2 Online prodavnica je zaštićena zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. Prodavac izjavljuje da zadržava sva prava u vezi sa Online prodavnicom, uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Kupac je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu Online prodavnice, osim ako je REINGER to izričito dozvolio.

7.3.3 Dizajn, logoi i registrovani znaci koje Prodavac koristi na Online prodavnici zaštićeni su zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine („Autorski delovi Online prodavnice“) i vlasništvo su odgovarajućih lica.

7.3.4 Sva prava na Online prodavnici su vlasništvo REINGER, a Kupac ima samo pravo korišćenja Online prodavnice, u skladu sa ovim OUP. Bilo koja prava koja nisu eksplicitno data Kupcu na osnovu ovih OUP pripadaju REINGERU. Sva prava na Autorskim delovima Online prodavnica su vlasništvo odgovarajućih označenih lica, i Kupac ima samo pravo korišćenja Autorskih delova na Online prodavnici u skladu sa ovim OUP.

7.3.5 Kupac ne sme pozajmiti, dati u zakup, ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim licima korišćenje Online prodavnice, bez izričite prethodne pisane saglasnosti REINGERA, kao ni korišćenje Autorskih delova Online prodavnice bez izričite prethodne pisane saglasnosti odgovarajućih označenih lica.

7.4 Uslovi koji se odnose na hardver/konekciju

7.4.1 Kako bi pristupio Online prodavnici i istu koristio, Kupac mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardver i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Kupac snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, popravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Online prodavnici.

7.5 Modifikacije Online prodavnice

7.5.1 REINGER ima pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Online prodavnice, sa ili bez slanja obaveštenja kako Destilerijama tako i Kupcu ili trećoj strani ili odgovornosti prema istima.

7.5.2 Kupac takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupilo i/ili koristio Online prodavnicu. U tom slučaju samo Kupac snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

7.5.3 Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnju Online prodavnicu uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu OUP.

7.5.4 Prodavac obaveštava Kupca da može u bilo koje vreme izmeniti ili ukinuti Online prodavnicu, ili deo Online prodavnice, sa ili bez ikakvog obaveštenja Kupca ili odgovornosti prema njemu.

7.5.5 Prodavac obaveštava Kupca da REINGER neće biti odgovoran Kupcu, Prodavcu niti bilo kojoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Online prodavnice.

7.6 Obaveze i odgovornosti Kupca

7.6.1 REINGER zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Kupcima za koje utvrdi da krše ove OUP ili su na neki drugi način štetni za Online prodavnicu, Prodavca.

7.6.2 Kupac razume da Prodavac, odnosno REINGER koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Online prodavnice. U tom smislu, ni Operator ni Prodavac neće biti odgovorni za nefunkcionisanje Online prodavnice, usled radnji i propuštanja trećih lica.

7.6.3 Kupac razume da tehnička obrada i prenos putem Online prodavnice, uključujući i Sadržaj, obuhvata (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

7.6.4 Kupac nema pravo da učitava, postavlja, poseduje i prenosi neželjene e-mailove, SMS-ove ili „spam“ poruke, crve ili viruse ili bilo koji drugi destruktivni ili razorni kod, a u vezi sa korišćenjem Online prodavnice.

7.6.5 Kupac je odgovoran za sve aktivnosti u vezi sa Nalogom i korišćenjem Online prodavnice.

7.6.6 Prilikom korišćenja Online prodavnice, između ostalog, izričito je zabranjeno sledeće:
Bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivnim propisima, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju;
Bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
Neovlašćen pristup tuđim informacijama i resursima;
Prenos malicioznog ili neovlašćenog software-a;
Imitacija ili lažno predstavljanje Kupca na bilo koji način;
Druge aktivnosti zabranjene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

7.6.7 Povreda ili kršenje bilo koje odredbe ovih OUP, a kako to Prodavac odnosno REINGER utvrdi u skladu sa svojom diskrecionom ocenom, omogućuju Prodavcu da trenutno prekine poslovnu saradnju sa Kupcem bez ikakvog dodatnog obrazloženja.

7.7 Odricanje od garancije

7.7.1 Kupac koristi Online prodavnicu, na sopstveni rizik. Online prodavnica se pruža „kakva jeste“ ili „kakva je dostupna“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. Prodavac izjavljuje da se REINGER kao Prodavac odriče svih garancija, izričitih ili implicitnih, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj relevantnim važećim zakonom i ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno između REINGERA i Destilerija, što se može odnositi na njihove proizvode i usluge, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije za svojinu, nepovređivanja i poštovanje prava intelektualne svojine bilo koje vrste, garancije podobnosti za prodaju i za određenu namenu, kao i bilo kakvih garancija koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Online prodavnice.

7.7.2 Prodavac ne garantuje i izjavljuje da ne garantuje da funkcionisanje Online prodavnice neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od virusa i drugih štetnih komponenti.

7.7.3 Kupac preuzima svu odgovornost za odabir Online prodavnice, za pristup istom, kao i za korišćenje Online prodavnice.

7.7.4 Kupac koji za kupoprodaju koristi Online prodavnice prema Prodavcu ostvaruje sva prava propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

7.8 Naknada štete

7.8.1 Kupac prihvata da odbrani, obešteti i zaštiti Prodavca kao i, direktore, zaposlene i zastupnike u slučaju bilo kakvih tužbi, obaveza, šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste uključujući, ali ne i isključivo odgovarajuće advokatske troškove koji proizilaze iz ili su u vezi sa (i) pristupanjem, korišćenjem ili zloupotrebom Online prodavnice; (ii) kršenjem ovih OUP ili OUK REINGER-a; ili (iii) kršenjem prava bilo koje treće strane, uključujući i prava intelektualne svojine, lična prava, poverljivost, prava vlasništva, od strane Kupca.

7.9 Ograničenje odgovornosti

7.9.1 Kupac izričito ističe da razume i prihvata da ni Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Online prodavnice; (ii) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Online prodavnice; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Kupca; (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Online prodavnice; (v) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Online prodavnicu, i njeno korišćenje.

IZMENE OUP ONLINE PRODAVNICE

8.1 U slučaju izmene opštih uslova prodaje Online prodavnice Prodavac je u obavezi da objavi izmene na Internet stranici Online prodavnice i/ili obavesti Kupca o istoj putem e-maila. Kupac snosi odgovornost za povremene provere postojanja izmena u OUP.

8.2 Ukoliko neke od izmena ovih OUP postanu neprihvatljive za Kupca ili zbog njih Kupac više nije u saglasnosti i skladu sa ovim OUP, Kupac je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Online prodavnicu. Ukoliko Kupac nastavi da koristi Online prodavnicu, čak i nakon izmene ovih OUP, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Kupac u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

OSTALI USLOVI

9.1 Ukoliko neka od odredbi ovih OUP postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i OUP kao celine.

9.2 Na odnose nastale putem on-line kupovine preko Online prodavnice, između Prodavca i Kupca se primenjuju odredbe relevantnih propisa Republike Srbije.

9.3 Eventualne sporove u vezi sa primenom ovih OUP i izvršenih kupoprodaja po osnovu ovih OUP, Prodavac i Kupac će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, Prodavac i Kupac su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Srbiji u smislu relevantnih propisa.

9.4 Prodavac i Kupac su saglasni da će ovi OUP regulisati sve kupoprodaje u vezi Proizvoda putem Online prodavnice.

9.5 Ovi OUP primenjuju se na svaku prodaju koju izvrši Prodavac preko Online prodavnice.

9.6 Ovi OUP su sastavljeni i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim OUP primenjivaće se relevantne odredbe srpskog prava.

9.7 Online prodavnica je osnovana i posluje u skladu sa pravom Republike Srbije. Kupci koji odluče da pristupe i koriste Online prodavnicu, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

9.8 Pristupanjem i korišćenjem Online prodavnice Kupac se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih OUP u potpunosti.

VLASNIČKA PRAVA I INFORMACIJE O PRODAVCU

10.1 Bilo koja upotreba Online prodavnice ili OUP Prodavca, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Prodavca, odnosno REINGER-a je zabranjeno.

10.2 Osnovni podaci o Prodavcu su:

REINGER d.o.o., privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Republike Srbije, sa sedištem u ul. Ive Lole Ribara 32a, 26314 BANATSKO NOVO SELO, matični broj 21271578, PIB 109942161, sa registrovanom delatnošću Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta, šifra delatnosti 4791, kontakt podaci (tel: 0621704494, e-mail: rakijamarket@gmail.com, web: www.rakijamarket.com)

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem Online prodavnice možete nam pisati na e-mail: rakijamarket@gmail.com.

SAGLASNOST

KUPAC OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE I DA PRIHVATA DA ODABIROM „ACCEPT“/“PRIHVATAM“ DUGMETA I/ILI KORIŠĆENJEM ONLINE PRODAVNICE USLOVI OVIH OUP POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.